ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

บอรด์ตรวจสอบสมาชิก

ผู้เยี่ยมชมเว็บชมรมสามารถเข้าห้องของสมาชิกได้โดยใส่รหัส 0899980

สมาชิก สามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองและเพื่อนๆได้ โดยคลิกตัวเลขในกรอบโดย ให้ตรงกับเลขลำดับสมาชิก 5 หลัก ในบัตรสมาชิก แล้วรอซักครู่เพื่อการดึงหน้าข้อมูลสมาชิก.................................................................................................................................


กฎของสมาชิกชมรมเยาวชนอาสาเมตตาจิต 

                1. สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงชื่อหลังเสร็จกิจกรรมในทุกๆกิจกรรม เพื่อสิทธิประโยชน์ของ 
สมาชิกแต่ละบุคคล เช่นการมอบรางวัล การมอบเกียรติบัตร การสนับสนุนยกย่อง

2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการ และ กิจกรรม เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้
เป้าหมายจุดประสงค์ 8 ข้อ ที่ทางชมรมได้กำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาการอนุมัติโครงการจากชมรม และ ผู้บริหารประจำหมู่บ้านชุมชน หรือ ตำบล

3. สมาชิกไม่สามารถเริ่มต้นกิจกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเองนอกจากการรวมกลุ่มในหมู่สมาชิกภายใน
ชมรม และทำแบบโครงการ ลำดับการปฏิบัติงาน การทำกิจกรรม ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. เมื่อทางชมรมมีโครงการหรือกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นสมาชิกควรให้การสนับสนุน ในการเข้าร่วม
ปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการ โดยเล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในชมรมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา หากมีความจำเป็นจริงๆ ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยแจ้งให้ทราบหลังการนำเสนอกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน หรือ 2 วันก่อนโครงการหรือกิจกรรมจะเริ่มขึ้น

5. ในโครงการต่อเนื่องสมาชิกสามารถเสนอตัวเข้าร่วมหรือถอนตัวได้ทุกเมื่อ ตามข้อจำกัด
ว่าสมาชิก 1 คนสามารถถอนตัวและเข้าร่วมใหม่ได้ แค่ 3 ครั้ง ในโครงการแต่ละโครงการ หากเกิน 3 ครั้งจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการอย่างถาวร

6. การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่อเนื่องจะพิจารณาผู้เข้าร่วมตามอายุ และความสามารถของ
บุคคลให้ตรงกับเป้าหมายเป็นสำคัญ หรือ ความกว้างขวางในการเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม

7. ในโครงการต่อเนื่องสมาชิกผู้ร่วมโครงการจะต้องทราบและเข้าใจถึงกฎของการเป็นสมาชิกผู้
ร่วมโครงการ เพื่อ ระงับข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม โดยอาศัยซึ่งหลักการที่อยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีในการทำงาน ไม่มีการซัดทอดภาระงาน และ เยื้อแย่งแย่งผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน


8. ในโครงการต่อเนื่องของกลุ่มจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นรายปี ในบางโครงการ ซึ่งสมาชิก
ไม่สามารถขอรับผลประโยชน์ก่อนล่วงหน้าได้ นอกจากรอให้ครบวาระรอบโครงการเสียก่อน และ ในโครงการที่มีการแบ่งผลประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จจะได้รับหลังการจบกิจการแต่ละรอบ และ ในบางโครงการสามารถออมผลประโยชน์โดยจะโอนสมทบเข้ากองทุนออมของชมรม และสามารถเบิกได้ โดยเว้นระยะการเบิกแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์

                 9. ในโครงการต่อเนื่องผลประโยชน์ในส่วนของเงิน จะถูกนำเข้าส่วนกลางพัฒนาชมรม
20-25% เป็นต้นทุนต่อยอดโครงการ 30 % ส่วนที่เหลือ 45-50% จะแบ่งส่วนแบ่งให้แก่สมาชิก

10. ในโครงการต่อเนื่องใดที่พัฒนาได้ถึงจุดแข็ง จะตัดในส่วนของกองทุนหมุนเวียน 30% ออกไป
สมทบในส่วนของส่วนแบ่งสมาชิกเป็น 75-80%

11. ในกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนสมาชิกทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยมองถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และ ในกิจกรรมอาสาจะไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากการอาสา โดยสมาชิกต้องมีความเข้าใจถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เพื่อการสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นจากภายใน นอกเหนือเสียจากว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นสินน้ำใจร่วมกัน หรือ รายบุคคล เมื่อเสร็จภารกิจในกิจกรรมจะมีการลงชื่อให้สมาชิกทุกคนลงชื่อในแต่ละกิจกรรมที่ได้ทำ

12. หากสมาชิกอยากให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม บุคคลนั้นต้องเป็นสมาชิกกับ
ชมรมเสียก่อน เพื่อการเรียกร้องสิทธิร่วมกัน และความเท่าเทียมกัน

หากคอมของท่านมีเสียงเพลงอยู่คือเสียงเพลงจากหน้าเว็บนี้ครับ

1 ความคิดเห็น:

ฝากความคิดเห็นกันมาได้น่ะครับ