ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

จุดประสงค์ของกลุ่ม

จุดประสงค์ของกลุ่ม
1 สร้างกลุ่มเยาวชนที่ดีของชุมชน สร้างเวลาโอกาสดีๆในกลุ่มเยาวชนเพื่อการใช้เวลาในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด
2 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเก่ง เด็กเรียนดี เล่นกีฬาเด่น เชิดชูเกียรติคุณของบุคคล (ให้การสนับสนุนทุนแก่บุคคล)
3 เพิ่มความสัมพันธ์จากพี่ถึงน้องภายในกลุ่ม (ในโครงการองค์ความรู้สู่การแบ่งปัน)
4 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
5 ผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนออกสู่ผู้คน
6 ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน
7 รับบริการอาสาช่วยเหลือกลุ่ม
8 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา อยากจนอนาถา

0 ความคิดเห็น: