ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

โลโก้กลุ่ม

โลโก้ของชมรม


โลโก้ของชมรมชุมชนตำบลนาเคียน

ความหมายของสิ่งที่อยู่ในโลโก้
1. เครื่องหมายบวกที่มีความหมายสื่อถึงการพยาบาลการดูแล อยู่เหนือ สิ่งทั้งสามคือ วัด มัสยิด โบสถ์
หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของคนภายในกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกศาสนา การดูแลชีวิตการช่วยเหลือที่ไม่มีขอบเขตกั้นระหว่างเชื้อสายสิทธิการนับถือศาสนา การเข้าเรียนรู้วีถีการดำเนินชีวิต แต่ยกเว้นบางกรณีตามข้อบังคับทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรม และ ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาแต่ละศาสนา โดยไม่มีการละเมิดดูหมิ่นเสียดสีซึ่งกันและกัน นอกจากการแนะนำ การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
2. เทียนเล่มหนึ่งที่ถูกจุดและมีแสงสว่างเหนือความมืดด่านล่างที่เปรียบเสมือนความมืดของถ้ำ
หมายถึง การดูแลคนภายในชุมชนซึ่งเป็นขอบเขตที่ไม่กว้างขวางนักทำให้ผู้คนที่ขาดการเข้าถึงในการช่วยเหลือได้รับการดูแลโดย สมาชิกที่อาสาขึ้นโดยเยาวชนภายในหมู่บ้านของเรา
3. วงกลมคล้ายกงจักร อยู่เหนือธงชาติไทย ที่มีการดูแลโดยบุคคลชายและหญิง
หมายถึง ความสามัคคีจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มโดยความร่วมมือจากเยวาชนในหมู่บ้าน ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งโดยคนภายในชาติ และประเทศก็จะได้รับการดูแลปกป้องโดยการสำนึกและรักในประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู่ แล้วประเทศก็จะเหมือนกงจักรที่มีการปกป้องใจกลางของมันโดยฟันอันแหลมคมที่มีโดยรอบของมัน เพื่อรักษาสิ่งที่อยู่ข้างในของมัน

แล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี ยึดหลักการ
และเหตุผลเป็นที่ตั้งแต่ไม่มากจนเกินไป ไม่มีการอิจฉาริษยา แก่งแย่ง แย่งชิง เยินยอในยศลาภอำนาจและตำแหน่งถือตัว จนเกิดการดูหมิ่นดูแคลนไร้ความเที่ยงธรรม ขาดคุณธรรมทางจิตใจ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ลูกใครลูกมัน ไร้ซึ่งความสนใจ และการตักเตือน ขาดจิตสำนึกในความหมายของคำว่า สามัคคี และ ช่วยเหลือ
ซึ่งไร้การช่วยเหลือแบบเต็มใจด้วยคำว่าเมตตา ซึ่งกระทำเพื่อหวังได้ในสิ่งที่สนองความต้องการทาง
สังคม ชื่อเสียง การเชิดชู และการช่วยเหลือเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่กี่ครั้งเมื่อการช่วยเหลือนั้นไร้ซึ่งการตอบแทนจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทางกลุ่มขอผู้ที่ต้องการเห็นสังคมที่อยู่อย่างมีความสุข เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มของเรา และดำเนินกิจกรรมทุกอย่างที่เราร่วมกันคิดเพื่อประโยชน์ของเราและชุมชน เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านใกล้เคียง และ หมู่บ้านอื่นๆต่อไป ขอแค่ทุกคนเข้าใจคำว่าอาสา และเข้ามาโดยรู้ความหมายของคำๆ นี้ คำๆนี้ไม่มีเวลาเป็นตัวบังคับ คำๆนี้ไม่มีกำหนดในสิ่งที่จะทำ คำๆนี้คือทุกคำที่มีความหมายถึงคำว่าเมตตา
                                                                                                                  ทั้งหมดนี้คือที่มาของกลุ่มอาสาเมตตาจิต

0 ความคิดเห็น: