ประกาศ !!.... ผู้ที่เข้าเยี่มมชมท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้เฉพาะที่เราได้ทำเอกสารไว้ให้ เพื่อข้อมูลบางอย่าง ท่านไม่สามารถคลิกขวา หรือ คลากคุลมในหน้าเว็บของเราได้ ขออภัย!ในความไม่สะดวก

การก่อตั้งชมรมอาสาเมตตาจิต

การก่อตั้งชมรมอาสาเมตตาจิต
ความหมายของคำว่าอาสาเมตตาจิต
อาสา          หมายถึง   รับทำด้วยความเต็มใจ
เมตตาจิต    หมายถึง   จิตใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข ความเมตตากรุณา, ความเอื้ออารี, ความ
เมตตาปรานี
ดังนั้น อาสาเมตตาจิตจึงมีความหมายว่า การอาสารับทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และผู้อื่นที่เราอาสาเข้าช่วย โดยมีความเมตตาตากรุณา ความเอื้ออารี และปราณี ด้วยความเต็มใจ

ที่มาของการก่อตั้งกลุ่มอาสาเมตตาจิต
จากอดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษานั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาโดยตลอด จากการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าทำ
ให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตกระบวนการคิดวิเคราะห์ สรุปผล รวมถึงการวางแผนในการทำงานในการมีบทบาทในชีวิต การที่จะเลือกซึ่งต้องใช้ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันนี้ยังมีผู้ด้อยโอกาสมากมายที่ขาดการสนับสนุนในด้านการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งพวกเขามีความมุ่งมานะที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆที่ตนถนัด และพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้นั้นมาช่วยเหลือพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งผู้คนเหล่านี้มีอยู่มากมายในสังคม เพียงแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อพวกเขา พวกเขาเหล่านี้ มีแนวคิดที่จะพัฒนาตนเองและสังคม แต่ความเอื้ออำนวยของเขาจากบุคคลรอบข้าง หรือมีอุปสรรค์มาขัดขวาง ไม่ว่าจะเป็น ฐานะความอยากจนขัดสน ปมด้อยสติปัญญาความคิดอวัยวะ ทักษะการพูด ความกล้า การศึกษา และเวลาในการใช้ชีวิตรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่พวกเขาจะต้องดิ้นรนและพบเจอในการแสวงหาอนาคตตามความใฝ่ฝัน ดั้งนั้นกลุ่มของเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการนำเยาวชนทำกิจกรรมที่ดีๆ ช่วยเหลือผู้คนร่วมโลกบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ทั้งตัวบุคคล งานสาธารณะประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสังคมหมู่บ้านให้น่าอยู่ โดยมีเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมที่มีคำว่า เมตตา ช่วยเหลือ เกื้อกูล อุดหนุน เจือจุน
          การรวมกลุ่มเช่นนี้เราจะได้เห็นความร่วมมือของคนภายในกลุ่ม โดยเราหวังว่ากลุ่มที่เราจัดตั้งขึ้นมานั้นจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านและเยาวชนไม่มากก็น้อย โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งจากหลายๆส่วนของการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน โดยการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายที่คอยให้การอุ้มชูกลุ่ม ทั้งบุคคลองค์กรและ หน่วยงานต่างๆ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนของเรา และเราจะดำเนินการเป็นอาสาที่ดีในชุมชนที่เราอยู่ จากการอาสาด้วยใจของผู้ที่อาสาจริงๆ ด้วยการรับอาสาช่วยเหลือผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือจากกลุ่มของเรา อาสาในการดูแลความสะอาดสถานที่สาธารณะตามหมู่บ้าน โดยนำเนินการช่วยเหลือตามสิ่งที่เขาเขียนบทความในการขอรับการช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือจะเป็นสมาชิกในกลุ่มของเราทันทีเมื่อใดที่เขาขอรับการช่วยเหลือ และ ทำกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนให้มีความสามัคคี โดยการนำเยาวชนพัฒนาหมู่บ้าน

ทางกลุ่มยังให้การสนับสนุนเยาวชนดีเด่น เยาวชนต้นแบบดีเด่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประพฤติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนอื่นๆต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมในปัจจุบัน คือสังคมต้องมีการคบหาผู้คนเพื่อนฝูง ดั้งนั้นถ้าเยาวชนขาดการดูแลในการแนะนำตรงส่วนนี้ การคบหาเพื่อนฝูงที่ดีนั้นจึงเกิดได้ไม่บ่อยครั้งนักสำหรับเยาวชนที่ขาดการดูแลในปัจจุบัน เราจึงอยากให้มีการก่อตั้งที่ชุมนุมการคบหาพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมกันของเยาวชน เพื่อการใช้เวลาว่างในตรงนั้นให้มีค่าและสร้างสรรค์ที่สุด รวมไปถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกๆ วันนั้นเราหวังไว้ว่าเด็กเยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หากเยาวชนได้อยู่ในกลุ่มที่มีกิจกรมที่ดีๆทำกันในกลุ่ม เช่น การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมพัฒนาฝีมือ การเล่นและแสดง การร่วมใจอาสาช่วยเหลือหมู่บ้าน ฯลฯ
การประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ให้กับหมู่บ้านและชุมชน และการนำเสนอข่าวสารให้กับ
หมู่บ้านหมู่บ้านอื่นๆ เช่น แนวคิดการพัฒนาระบบการทำเกษตร การใช้ชีวิต ประยุกต์การใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอวยความสะดวกต่างๆ นำเสนอผลผลิตของชุมชน ด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน งานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย รวมไปถึงทุกๆด้านในการทำงานแบบรวมกลุ่มกันของบุคคลภายในชุมชน
การพัฒนาในกลุ่มที่ตั้งโดยเยาวชนนี้การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น เราซึ่งเป็นเยาวชนเอง มีความคิด
ในตรงนี้ จึงทำให้เราสามารถก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ และ การพัฒนาในแต่ครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราอยากให้เยาวชนเป็นคนคิดวางกรอบให้ตัวเองโดยมีผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์กว่าคอยให้คำปรึกษา แนะนำทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เราเยาวชนไม่สามารถที่จะยอมรับให้ผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทในการบริหารกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาได้นอกจาก คนที่จะเข้ามานั้นเป็นเยาวชนและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่คือคำปรึกษาที่สำคัญ แต่คำว่าพัฒนาเยาวชนคือต้องให้เยาวชนมีบทบาทที่แท้จริง นี่คือ จุดเด่นของกลุ่มที่เรา อาสาเมตตาจิต อยากให้มี

ทำเนียบผังบริหารชมรมอาสาเมตตาจิต

0 ความคิดเห็น: